Сўнгги янгиликлар

барча янгиликлар
Навоий шаҳридаги "Ёшлар маркази"да Ҳаракатлар стратегиясини "Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили"да амалга оширишга оид Давлат дастурининг ижроси юзасидан ҳудудларда ўтказиладиган жамоатчилик мониторинги муҳокамаларига бағишланган семинар бўлиб ўтди.
Вилоятимиз бўйлаб пахта терими мавсуми қизғин давом этмоқда. Яқинда бир гуруҳ таниқли санъаткорлар "Ҳорманг, пахтакорлар!" шиори остида ташкил этилган маданий тадбирлар доирасида теримда қатнашаётган корхона-ташкилотлар ишчилари, кўнгилли ҳашарчилар ҳамда уюшмаган ёшлар билан учрашди.
Навоий давлат педагогика институтида Шанхай ҳамкорлик ташкилоти мамлакатимиз Президентининг таклифига мувофиқ ШҲТга аъзо давлатлар раҳбарларининг ёшларга қўшма мурожаати мазмун-моҳиятини ўрганиш ва навқирон авлод ўртасида тарғиб қилишга бағишланган давра суҳбати бўлиб ўтди.
Навоий шаҳридаги "Ёшлар маркази"да Ҳаракатлар стратегиясини "Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили"да амалга оширишга оид Давлат дастурининг ижроси юзасидан ҳудудларда ўтказиладиган жамоатчилик мониторинги муҳокамаларига бағишланган семинар бўлиб ўтди.
Вилоятимиз бўйлаб пахта терими мавсуми қизғин давом этмоқда. Яқинда бир гуруҳ таниқли санъаткорлар "Ҳорманг, пахтакорлар!" шиори остида ташкил этилган маданий тадбирлар доирасида теримда қатнашаётган корхона-ташкилотлар ишчилари, кўнгилли ҳашарчилар ҳамда уюшмаган ёшлар билан учрашди.
Навоий давлат педагогика институтида Шанхай ҳамкорлик ташкилоти мамлакатимиз Президентининг таклифига мувофиқ ШҲТга аъзо давлатлар раҳбарларининг ёшларга қўшма мурожаати мазмун-моҳиятини ўрганиш ва навқирон авлод ўртасида тарғиб қилишга бағишланган давра суҳбати бўлиб ўтди.

Календарь

ДуСеЧрПаЖуШаЯк
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
«Октябрь 2018»

Суровнома

Сайтимизни қандай баҳолайсиз?

Мардлик, матонат, ёшлик ва шижоат намойиши

09.01.2018

8 январь куни Навоий шаҳридаги "Ёшлар" спорт мажмуасида Ватан ҳимоячилари кунига бағишлаб "Миллий армиямиз — ёшларнинг мардлик, матонат ва жасорат мактабидир" шиори остида "Армия ва ёшлар" фестивали бўлиб ўтди.

Вилоят ҳокимлиги, Марказий ҳар­­­бий ок­руг қўмондонлиги ҳамда Ўзбекистон ёшлар иттифоқи ви­лоят кенгаши ҳамкорлигида таш­кил этилган тадбирда Навоий гар­ни­зо­­нида жойлашган ҳарбий қисм ва муас­са­салар хизматчилари, му­дофаага кўмак­ла­шувчи "Ватан­пар­вар" ташкилоти мак­таби тинг­­­­ловчилари, таълим муассаса­лари та­лаба ва ўқувчи ёшлари, кенг жа­моат­чилик ва­­киллари қат­нашди.

Фестивални округ қўшинлари қўмондони ўринбосари, полковник У. Дўстматов очди.

Шундан сўнг Ўзбекистон Рес­публикаси Олий Маж­лиси Се­нати аъзоси, ви­лоят ҳокими К. Тур­сунов ви­лоятда биринчи мар­­­та ўтка­зилаётган фестиваль қат­нашчилари ва меҳмон­лар­ни самимий қутлади. Мар­казий ҳар­бий округ қўшин­лари қўмондони, полковник О. Саидов, Ўзбекистон ёш­лар иттифоқи вилоят кен­гаши раиси Ж. Ход­жаев ан­жуман ишти­рокчиларини таб­рик­лашди.

Ўйингоҳ узра тинчлик ва осо­йиш­та­ли­ги­миз рамзи — оқ кабу­тарлар учирилди.

"Менинг армиям — менинг фах­рим" ғоя­сини ўзида му­жассам эт­ган республика миқё­сидаги ҳар­бий ватан­парварлик ой­ли­ги дои­ра­сида ўтказилган тадбир 3 кило­метр масофага югу­риш ма­рафони билан бош­ланиб, унда 2 минг­дан ортиқ ишти­рок­чи бел­лашди.

Ҳарбий хизматчилар ор­кестр му­сиқаси са­долари остида жан­говар қўшиқ би­лан саф тортиб ўтиш­ди. Миллий гвардия, Фах­рий қо­ровул, офицер ва сержантлар, муд­датли ҳарбий хиз­мат­чилар ва Қо­ровул қў­шинлари, ички иш­лар бош­­қармасининг қў­риқ­лаш, Фав­қу­лодда вазиятлар бошқар­маси қутқарув гу­руҳ­лари­нинг кўргазмали чиқишлари ишти­рок­­чилар қалбида она юртга са­доқат туй­ғу­ларини аланга­латди.

Мажмуага кираверишда очил­ган "Ар­мия ёшлар нигоҳида" ном­ли ҳарбий мав­зудаги расмлар кўргазмаси "Маҳорат дарс­лари" шаклида ўтказилди. Навоий ма­даният ва санъат коллежи 2-курс ўқувчиси Р. Собиров чизган "Ва­тан ҳимоячилари" су­ратида жан­говар ўқув машғулоти тас­вир­­лан­ган. Асарда танк ва вер­то­лётлар, ҳар­бий техникаларни чапдастлик билан бош­қараётган жангчи­лар­нинг қиёфалари­даги мард­лик ва жасорат моҳирона акс эт­ти­рилган.

Турли ҳарбий техника ва транспортлар, қурол-аслаҳалар, оммавий тар­тиббузар­ликлар вақтида қўлла­ниладиган махсус во­ситалар ҳам­да сапёрлар ҳимоя кийимлари ва ускуналари на­мо­йиш қилинаётган майдон ёшлар билан гав­жум бўлди. Ҳарбийлар тўплан­ганларга улардан фой­да­ланишни ўрга­тиш­ди. Масалан, "Ка­гуар" зирҳли ҳарбий жанговар маши­на­сидан шахсий таркибни ҳар хил қу­ролли та­жовузлардан қў­риқ­лашда фойдалани­лади. Махсус бў­линмалар то­монидан би­но­ларни ишғол қи­лишда иш­латила­диган зирҳли қалқон ҳам барчада қизиқиш уйғотди.

— Мазкур фестиваль ёшларнинг миллий армиямиз ҳақидаги ту­шунча ва тасаввур­ларини янада бо­йитади, — дейди Миллий гвардия офицери, ка­питан С. Ибро­ҳимов. — Иштирок­чилар ҳарбий тех­ни­калар, қурол-яроғ ва бош­қа асбоб-ускуналар билан та­ниш­дилар. Бу, ўз навба­тида, армия ва халқ ўрта­си­даги бир­ликни мус­­таҳ­камлаш, ёшлари­мизни Ва­танга содиқ, эл-юрт тинч­­лиги ва осо­йиш­тали­гини таъ­­­мин­лаш­га қо­дир жасур ин­­сон­лар этиб тарбия­лашга хиз­мат қи­лади. 

— Ёш авлоднинг бу­гунги тад­бир­дан ола­ётган таас­­су­роти чек­сиз, со­ҳага қи­зи­қиш­лари юқори, — дея таъ­кид­ла­­ди лейтенант С. Эш­­беков. — Улар­­нинг кўп­чилиги ҳарбий бў­лиш­ни хоҳлаш­моқда. Му­­тахас­сислар ёрда­ми­да қу­рол­лар­ни син­чик­лаб ўр­га­нишяпти.

— Юқори ташки­лот­чилик, кў­таринки руҳ­да олиб борилаётган ушбу йиғинга ҳамма бирдек қизиқмоқда, — деди Навоий шаҳ­ри­даги ҳарбий қисмлардан бирида шарт­нома асосида хиз­мат қилаётган бўлинма мута­хас­сиси, сержант А. Фар­монов.Ҳарбийлик мард­лар иши экан­ли­ги ёшлар он­гига сингдириляпти.

Ниҳоят, томошабинлар билан тўлган ўйин­гоҳда асосий тад­бир­лар бошланди. Вилоят ма­да­ният бош­қармаси ба­диий жамоалари ва пой­тахтдан ташриф буюрган санъат­корлар ижроси­даги куй-қў­шиқлар йиғил­ган­ларга бир олам завқ улаш­ди.

Шундан сўнг марафон ғолиб ва соврин­дор­ларини тақдирлаш ма­росими ўт­казил­ди. Натижа­лар­га кўра, йигитлар ўртасида 1-ўрин­­­ни Навоий олимпия захира­лари кол­лежи ўқув­чиси Д. Бо­боқулов, қиз­лардан Навоий давлат педагогика институти та­лабаси З. Худойбердиева, оддий аскар Н. Тўймуродов эгаллади. Шу­нингдек, "Энг катта ёшли югу­рувчи", "Марафон гўзали", "Энг фаол қиз бола", "Энг фаол ўғил бола", "Энг ёш қиз бола", "Энг ёш ўғил бола", "Энг фаол спорт мак­таби", "Энг фаол олий ўқув юрти", "Энг фаол коллеж", "Энг фаол мак­таб" номина­ция­лари ғо­либлари ҳам аниқ­ланди.

"Ватанпарвар" таш­ки­лоти авиа­модел­чи­лари­нинг кўр­газмали чи­қиш­лари гул­ду­рос қарсаклар би­лан ол­қиш­ланди. Мил­лий гвар­дия махсус отряди томонидан ҳа­қиқий жанг манзараси, мард ва жасур жанг­чи­ларнинг душ­­манга қар­ши мардона ку­рашлари саҳ­нада жонли тарзда намойиш қилинди. Кино­логлар ўр­гатилган итлар че­га­ралари­миз­дан ёв ўти­шига йўл қўймас­лигини кўрсатиб беришди. Ви­лоят­даги тур­ли спорт фе­де­ра­­­циялари аъзо­лари­­нинг кураш, каратэ, таэк­­вондо, қиличбозлик ва бошқа спорт турлари усулларини мо­­ҳи­ро­на ижро этиши ҳам бар­чага манзур бўлди.

Фестиваль бадиий ҳаваскорлар ва санъат ус­талари ижросидаги галаконцерт билан якунланди. Навоий шаҳридаги "Хурсанд" тан­таналар уйида тадбир иштирокчилари бир пиёла чой устида дилдан суҳбат қу­ришди.

Жамолиддин АҲТАМОВ,

"Дўстлик байроғи" мухбири.

Жумамурот МИРЗАЕВ олган суратлар.


"Алишер Навоий ижодий меросининг умумбашарият маънавий-маърифий тараққиётидаги ўрни" мавзусидаги II Халқаро илмий конференция

Навои Об-ҳавоси

ИнформерларТоп рейтинг www.uz

фотогалерея